Визначено поняття офіційного документа

Дане питання розкриває Постанова Верховного Суду України від 09.07.2015 у справі № 5-50кс15, посилаючись на положення ст. 1 Закону України «Про інформацію», в якому йдеться про те, що документ – це матеріальний носій, який містить інформацію і основними його функціями  є її збереження та передавання у часі та просторі, а інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, а ст. 256 ЦПК України, в свою чергу, до фактів, що мають юридичне значення, відносить ті з них, від яких залежить виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб.

Що стосується норм кримінального законодавства, то відповідно до ст. 358 КК України під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Тому, суд наголошує, що документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її професійної чи службової компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами, зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер – підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов’язків, а його невідповідність хоча б одному з наведених нижче критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.

Безкоштовна консультація